Værdigrundlag og Vision

Sct. Maria Hospice formål er:

Ud fra et kristent livssyn, at yde en helhedsorienteret og kvalificeret lindrende pleje og behandling til uhelbredeligt syge med komplekse symptomer af fysisk, psykosocial og åndelig karakter ved livets afslutning og i indlæggelseskrævende symptomlindrende forløb.

At uddanne relevante faggrupper involveret i den lindrende pleje og behandlingsindsats såvel internt som eksternt.

At skabe udviklingsarbejde og forskning med henblik på at afklare og forbedre den lindrende indsats.

At fremme samarbejdet om de lindrende sygepleje- og behandlingsstrategier regionalt, nationalt og internationalt.

At formidle og skabe fokus på opgaver og problemer i den lindrende indsats til eksterne interessenter.

Vi ønsker på Sct. Maria Hospice at virke:

Med dannelse og respekt for de grundlæggende værdier i det enkelte menneske uanset kultur og religion.

Med omhu og høj kvalitet i alle lindrende sygepleje- og behandlingsydelser.

Med kontinuerlig indlevelse og tillidsskabende samvær og samtale.

Med fokus på dødens betydninger for såvel individ, familie og samfund.

Med fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsninger.

Med loyalitet overfor de faglige målsætninger.

 

Overordnet samarbejdsprincip:

Lindrende sygepleje og behandling på Sct. Maria Hospice tager altid udgangspunkt i:

 • Patient og familiens subjektive opfattelse af lidelsen og fremtidsmulighederne, så de oplever, at de bliver set, hørt og forstået som individer og som del af hinandens helhed.
 • At relevante faggrupper vurderer lidelsens aspekter og patientens/familiens fremtidsmuligheder.
 • En fælles planlægning med patient og familie om udførelse af ydelser, dokumentation, evaluering og udvikling.

Faglige målsætninger:

Klinisk: Personale ansat på Sct. Maria Hospice arbejder:

 • Med udgangspunkt i en åben dialog og respekt for det individuelle menneske og familiens fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov mod et helhedsorienteret lindrende sygepleje- og behandlingsforløb.
 • For en effektiv symptomkontrol indenfor alle aspekter af de grundlæggende og specielle sygepleje- og behandlingsbehov i hele kontakt forløbet.
 • For at skabe et roligt, æstetisk miljø, hvor opmærksomhed på menneskets sanser foregår på en fleksibel og kreativ måde, således at de individuelle sanselige livsværdier og kulturelle behov bevares.
 • Med en professionel aktiv psykosocial støtte til patient, familie og efterlevende således, at der skabes rum for samtale om eksistentielle, religiøse og psykologiske spørgsmål.
 • På en måde så alle patientforløb kontinuerligt dokumenteres, vurderes og evalueres af en relevant flerfaglig personalegruppe
 • For en kontinuerlig integration af den seneste veldokumenterede viden indenfor den lindrende indsats, således at al ændring af praksis sker på grundlag af både praksiserfaringer og velfunderede teoretiske begrundelser.

Ledelse: Ledelsen af Sct. Maria Hospice arbejder for, at:

 • Sikre målopfyldelse af alle prioriterede aktiviteter på Sct. Maria Hospice på en velbegrundet og kreativ måde.
 • Skabe grundlag for, at de daglige opgaver bliver løst på en højt kvalificeret måde med udgangspunkt i værdigrundlag og de faglige målsætninger.
 • Sikre, at de lindrende sygepleje- og behandlingsydelser tager udgangspunkt i de faglige helhedsopfattelser af patient og familie og bliver udført med mindst mulige fagorganisatoriske skel.
 • Udvikle personalets individuelle potentialer til selvstændighed, ansvarsfølelse og nytænkning på en sådan måde, at hver enkelt aktivt tager del i udførelse af relevante opgaver og udviklingsmuligheder.
 • Sikre, at medarbejderne er veluddannede, således at der foregår kontinuerlig refleksion, vejledning, handling og evaluering.

 

Uddannelse: På Sct. Maria Hospice foregår uddannelse med henblik på:

 • At personalet kontinuerligt tilegner sig fagpersonlige forudsætninger for at arbejde udfra værdigrundlag og målsætninger for Sct. Maria Hospice
 • At sikre den individuelle medarbejders faglige udvikling udfra og i takt med de individuelle faglige behov og udviklingskrav i organisationen.
 • At sikre de nødvendige personlige kompetencer og dannelse i personalegruppen mhp. samarbejdet med relevante faggrupper, således den enkelte medarbejders engagement og interesse i den flerfaglige lindrende indsats styrkes.
 • At sikre den enkelte medarbejder tager ansvar for formidling og evt. implementeringsproces af nyerhvervede kompetencer.

Samarbejde: På Sct. Maria Hospice arbejder vi med udgangspunkt i:

 • I en kultur, der skaber en korpsånd med lydhørhed, respekt for hinandens forskellige erfaringer og ressourcer mhp. at skabe fælles ansvar for husets og hinandens trivsel.
 • Monofaglige sygeplejeteams og relevante faggrupper samarbejder tæt med patient og familie mhp at skabe en fælles faglig opfattelse og en højt kvalificeret opgaveløsning.
 • En plejeform, der sikrer de bedst kvalificerede fagpersoner - med mindst muligt antal personer, involveret i patientens og familiens situation i hele kontaktforløbet.
 • At sikre individuel og kvalificeret introduktion af nyt personale, således at der skabes rammer for en åben, gensidig faglig respekt, hvor personalet udvikler evner og mod til at begribe, at indleve sig, at forstå og handle på nye måder.
 • En fælles problemorienteret journal, der sikre kontinuerlig dokumentation af alle relevante data.
 • Et samarbejde, der styrker og udvikler den frivillige indsats såvel internt som eksternt.
 • Et internt samarbejde, der sikrer klarhed og udvikling af det fælles arbejdsmiljø, så den enkelte medarbejder evner at afgrænse sig mod en fag personlig involvering, der ikke gøres privat personlig.
 • Et eksternt samarbejde, der sikrer opmærksomhed og fokus på udvikling og udbredelse af den lindrende indsats til gavn for mennesker med uhelbredelig sygdom.

Udvikling og Forskning: På Sct Maria Hospice arbejder vi for, at:

 • Personalet kontinuerligt er ajour med relevante faggruppers resultater af forskning og udviklingsarbejder.
 • Personalet medvirker til identifikation og igangsættelse af relevante udviklingsaktiviteter.
 • Personalet gennem afgrænsede kliniske problemstillinger dokumenterer og udvikler den lindrende sygepleje og behandlingsindsats.
 • Personalet formidler og medvirker til at resultaterne af dette arbejde bliver en del af praksis.
 • Personalet deltager aktivt i udviklings- og/eller forskningsindsats i samarbejde med andre hospices, palliative teams og palliative enheder.
 • Personalet sikrer formidling af viden og erfaringer til relevant samarbejdende eksternt personale.

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere