Organisation og bestyrelse

Organisation:

Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter samt revisor vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. De repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private.

Ved foreningens eventuelle opløsning, tilfalder foreningens midler Sct. Maria Hospice.

 

VEDTÆGTER:

 

1.  FORENINGENS NAVN:

Sct. Maria Hospice Støtteforening.

 

1.  FORENINGENS HJEMSTED:

Vejle Kommune, Region Syddanmark

 

2.  FORENINGENS OPGAVE OG FORMÅL:

Foreningen har til opgave at indsamle og tilvejebringe økonomiske ressourcer - dels gennem etablering af et medlemsunderlag i befolkningen blandt privat personer, virksomheder, faggrupper eller andre interesserede og dels gennem indsamlingskampagner og aktiviteter at skaffe bidrag til formålet - dels at formidle Sct. Maria Hospice's idégrundlag gennem oplysningsvirksomhed til interessegrupper såvel regionalt som nationalt og dels at yde støtte til udvikling, forskning og uddannelse inden for smertekontrol og smertelindring.

Godkendelse til at modtage fradragsberettigede gaver efter Ligningslovens § 8a er meddelt gennem foreningens medlemskab af Hospice Forum Danmark.

Medlemskab indebærer således medlemskab af Hospice Forum Danmark, herunder pligt til at respektere nævnte vedtægter.

 

3.  MEDLEMSKAB:

Der kan tegnes medlemskab af enkeltpersoner/ægtepar, foreninger/institutioner samt virksomheder. Kontingentet fastsættes på den årlige genralforsamling.

 

4.  GENERALFORSAMLING:

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. valg af suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden senest 3 uger før afholdelse af Generalforsamlingen.

Indkaldelse finder sted med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse eller på foreningens hjemmeside.

Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, cfr dog pkt. 10.

Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt for indtil 2 medlemmer.

 

5.  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer fremsætter skrifteligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme på samme måde som ordinær generalforsamling ed angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse - samtidig med begæringens fremsendelse - meddele hvilke emner, der ønske behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage derefter at udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

 

6.  FORENINGEN ORGANISATION:

Foreningen ledes af en bestyrelse med bred geografisk dækning bestående af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år, således at der efter tur afgår 2 hhv. 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleant, revisor samt revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede efter forudgående skriftelig indkaldelse med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov - som udgangspunkt dog mindst ét møde pr. kvartal.

 

7.  TEGNINGSFORHOLD:

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningen midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden - eller i dennes fravær af næstformanden - begge i forening med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddeles prokura.

 

8.  REGNSKABSÅR:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opstilles i overensstemmelse med herom gældende regler og skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 

9.  ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER OG FORENINGER:

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er ikke mindst halvdelen af medlemmerne mødt afholdes ny generalforsamling, således at forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Denne generalforsamling kan afholdes umiddelbart efter den afholdte generalforsamling.

 

Ved opløsning af foreningen skal dog indkaldes til ny generalforsamling med 3 ugers varsel. Han kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens midler Sct. Maria Hospice.

 

SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 11. AUGUST 2015 TIL AFLØSNING AF VEDTÆGTER AF 21. AUGUST 1995.

 

 

 

 

Bestyrelsen for Støtteforeningen:

Formand:

Anne Bak

Tlf: 22 35 34 70

Næstformand og sekretær:

Jørn Sander

Tlf: 31 77 71 20

Kasserer:

Karen Andersen

Tlf.: 21 62 73 41

Arrangementer:

Jytte Toftdal

Tlf.: 21 74 38 56

Bestyrelsesmedlem:

Ole Sørensen

Tlf: 22 39 97 53

Suppleant:

Lene Gjengedal

Tlf.: 40 34 19 48 

Suppleant:

Metha Palmus Hansen

Tlf: 61 20 84 46

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere